Regulamin Sklepu – Produkty Fizyczne

www.agnieszkaboryna.pl

Ściągnij jako PDF

Obowiązuje od: 09.10.2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2023 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

 • Sklep online jest dostępny pod adresem internetowym: https://agnieszkaboryna.pl/sklep-z/ prowadzony jest przez Bożenę Boryna
  prowadzącą działalność gospodarczą: Usługi Finansowe Bożena Boryna. pod adresem 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T.Bairda 38a lokal 36, NIP 5291455669 REGON 016406959.
 • Ze sprzedawcą możesz skontaktować się pod adresem poczty e-mail: kontakt@agnieszkaboryna.pl; telefonem: 508 092 911 oraz pod adresem prowadzenia działalności    05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T.Bairda 38a lokal 36.
 • Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów i Sprzedawcy oraz zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zawierania umów sprzedaży produktów oferowanych przez Sprzedawcę, zasady realizacji zamówień, zasady postępowania reklamacyjnego oraz zasady obowiązujące przy korzystaniu z prawa odstąpienia od umowy.
 • Regulamin jest sporządzony w języku polskim i stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
 • W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem Zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości negocjacji niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.
 • Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem https://agnieszkaboryna.pl/regulamin-sklepu-produkty-fizyczne/, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 • Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, Produkty oferowane w grupie sprzedażowej są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczania Klientowi Produktów bez wad.
 • Niniejszy regulamin stanowi integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę, w tym również umów zawieranych w drodze Zamówienia złożonego drogą mailową, przez Messenger, poprzez wiadomość na Instagram lub telefoniczną.
 • Klient jest zobowiązany do korzystania ze sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

§ 2 Definicje

 • SKLEP ONLINE – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem: https://agnieszkaboryna.pl/sklep-z/
 • PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna na grupie sprzedażowej, przeznaczona do sprzedaży na podstawie zawartej przez Sprzedawcę z Klientem Umowy sprzedaży, z wykorzystaniem funkcjonalności sklepu. Produkt nie jest zabawką.
 • SPRZEDAWCA – Bożena Boryna, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Finansowe Bożena Boryna. pod adresem 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T.Bairda 38a lokal 36, NIP 5291455669 REGON 016406959.
 • KLIENT –osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która nabywa od Sprzedawcy produkty za pośrednictwem sklepu lub wiadomości mailowych, wiadomości poprzez Messenger lub telefonicznie.
 • KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca Produkty w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która nabywa Produkty w Sklepie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 • PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy.
 • REGULAMIN – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki składania Zamówień i dokonywania zakupów produktów i zawierania Umów sprzedaży.
 • TOWAR – rzecz ruchomą, a także wodę, gaz i energię elektryczną, w przypadku gdy są oferowane do sprzedaży w określonej objętości lub ilości;
 • TRWAŁOŚĆ – zdolność towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania
 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Online.
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży złożoną Sprzedawcy przez Klienta, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.
 • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

§ 3 Zamówienia

 • Informacje o Produktach prezentowane w sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
 • Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 • Zamówienia mogą być składane 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę.
 • Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:
  a) Złożenie zamówienia z rejestracją konta poprzez sklep internetowy dostępny pod adresem: https://agnieszkaboryna.pl/sklep-z/
  b) Złożenia zamówienia bez rejestracji, za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego pod adresem: https://agnieszkaboryna.pl/sklep-z/
 • Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i zaakceptowanie go.
 • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, poprzez wysłanie wiadomości zwrotnej.
 • Cena Produktu podawana jest w złotych polskich w informacji zawartej na stronie sklepu: https://agnieszkaboryna.pl/sklep-z/. Do ceny nie zostaje naliczony koszt wysyłki. Informacje o całkowitej wartości są podawane Klientowi podczas składania zamówienia na stronie agnieszkaboryna.pl
 • Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma wiadomość zatytułowaną „Otrzymaliśmy Twoje zamówienie”. Wiadomość ta będzie potwierdzała otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę. Wiadomość ta nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty Klienta, czyli zawarcia Umowy sprzedaży.
 • Po dokonaniu przez Klienta płatności, Sprzedawca prześle do Klienta wiadomość zatytułowaną „Twoje zamówienie zostało zrealizowane”. Wiadomość ta stanowi przyjęcie oferty Klien. Jeśli sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu złożonej przez niego oferty, następuje zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.
 • Jeśli sprzedawca nie będzie miał możliwości przyjęcia oferty Klienta w całości lub w części, wówczas prześle do niego wiadomość z informacją o odmowie przyjęcia oferty Klienta w całości lub w części, wówczas prześle do niego wiadomość z informacją o odmowie przyjęcia oferty Klienta i anulowaniu Zamówienia w całości lub w części. W zakresie, w którym Zamówienie zostało anulowane, Umowa sprzedaży nie zostaje zawarta.
 • Realizacja Zamówienia następuje w czasie określonym w opisie danego Produktu (np. 3-5 dni roboczych, 14 dni roboczych itp.).
 • Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością zamówień.

Realizacja zamówienia w sklepie internetowym: https://agnieszkaboryna.pl/sklep-z/

 • Klient składa swoje zamówienie poprzez dodawanie do koszyka wybranych przez siebie towarów.
 • Podczas składania zamówienia zostanie założone Indywidualne konto klienta. Założenie Indywidualnego konta klienta jest natychmiastowe po podaniu adresu e-mail. Klient otrzyma maila z informacją o ustanowieniu swojego indywidualnego hasła do swojego konta.
 • Klient ma możliwość modyfikacji swojego zamówienia do czasu jego ostatecznego potwierdzenia w formularzu zamówienia – kupuję i płacę.
 • Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia przez klienta, wypełnieniu przez niego formularza zamówienia oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz ostatecznym potwierdzeniu zamówienia poprzez przycisk kupuję i płacę. Zamówienie złożone w ten sposób pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 • Po złożeniu na podany adres e-mail Klienta jest wysyłane potwierdzenie złożonego zamówienia wraz z jego szczegółami. Szczegóły złożonych zamówień są dostępne na Indywidualnym koncie Klienta.

§ 4 Płatność i cena

 • Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 • Po kliknięciu przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) Klient będzie miał możliwość wyboru operatora płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do bramki płatności, obsługiwanej przez wybranego operatora w przypadku wyboru płatności online. Informacje o dostępnych operatorach są na bieżąco podawane na stronie Sklepu. W przypadku Zamówienia składanego na adres e-mail, płatność należy uiścić na rachunek wskazany na fakturze.
 • Płatność za towar dokonywana jest przy pomocy serwisu Przelewy 24, należącego do PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935 , numerem NIP 7792369887 , wpisanej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem w UKNF IP24/2014.
 • Za datę zapłaty zamówienia uznaje się moment zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy. 
 • Sprzedający zastrzega prawo do zmiany cen i terminów realizacji. Zmiany nigdy nie będą dotyczyły zamówień przyjętych wcześniej do realizacji.
 • Ceny prezentowanych towarów w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto, tj. zawierają odpowiednie podatki.
 • Ceny podane w sklepie dotyczą jednej sztuki towaru.
 • Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 • Ceny towarów obowiązują tylko podczas składania zamówienia w Sklepie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen, jednakże zmiana ceny nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

Akcje promocyjne:

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych – promocje oraz wyprzedaże.
 • Akcje promocyjne mogą polegać na udzieleniu rabatu kwotowego lub procentowego na dany towar lub grupę towarów.
 • Regulamin akcji promocyjnych będzie udostępniony każdorazowo w momencie uruchomienia akcji.
 • Rabat jest liczony od wartości brutto towarów, bez kosztów dostawy.
 • Akcje promocyjne mogą obowiązywać przez czas określony przez Sprzedawcę lub do odwołania, a także do czasu wyczerpania towarów objętych akcją promocyjną.
 • Sprzedawca po obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie podaje także informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki w przypadku zastosowania obniżonej ceny.
 • Jeżeli dany towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sklep uwidacznia również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

§ 5 Dostawa

 • Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Dostawy odbywają się w dni robocze.
 • Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 • Dostawa przesyłki realizowana jest poprzez firmę Furgonetka sp. z o.o.
  Właścicielem Grupy Usług Furgonetka i Administratorem danych osobowych zbieranych za ich pośrednictwem jest Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694708; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 1132567365; REGON: 140220084. Polityka prywatności firmy Furgonetka dostępna pod adresem: https://furgonetka.pl/prywatnosc/
 • Klient wyraża szczegółową zgodę na korzystanie przez Sprzedawcę z usług innych podmiotów przetwarzających — partnerów współpracujących ze Sprzedawcą w celu dostarczenia przesyłek, w tym kurierów i przewoźników; a także partnerskim punktom obsługi klienta oraz podmiotom obsługującym automaty do nadania/odbioru paczek:
  1. DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 (02-274), nr KRS: 0000028368;
  2. InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130 (30-624), nr KRS: 0000442032;
  3. “RUCH” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 17a (03-236), nr KRS: 0000020446
  4. UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prądzyńskiego 1/3 (01-222), nr KRS: 0000036680;
  5. DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 2 (02-823), nr KRS: 0000631916;
  6. Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8 (00-940) Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972;
  7. BaseLinker Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, przy Placu Solnym 15 (50-062), nr KRS: 0000815762.
 • Towary zamówione przez Sklep wysyłane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin jego realizacji.
 • Z chwilą wydania Produktu na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwem jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W przypadku Przedsiębiorcy za wydanie produktu uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi. W przypadku Konsumenta za wydanie produktu uważa się jego odebranie od przewoźnika przez Klienta.
 • Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu.
 • Zaleca się, aby klient będący Konsumentem w miarę możliwości dokonał sprawdzenia Protokołu po dostarczeniu przesyłki, w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby konsument spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.

§ 6 Odstąpienie od umowy

  • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105 oraz z 2022 r. poz. 2337) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania towaru tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie towar, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Sklep dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres: kontakt@agnieszkaboryna.pl. Po otrzymaniu oświadczenia drogą elektroniczną, Sklep niezwłocznie prześle Klientowi będącemu konsumentem, na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór można pobrać tutaj (plik PDF do pobrania). Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
  • Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy–Konsumentowi w wypadkach:i) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   ii) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   iii) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   iv) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   v) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   vi) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   vii) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   viii) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   ix) w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;
   x) zawartej w drodze aukcji publicznej;
   xi) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   xii) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1;
   xiii) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
  • W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: Agnieszka Boryna, ul. T. Bairda 38a lokal 36, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
  • Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
  • W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient .
  • Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sklep obowiązków wynikających z § 6 lub § 7 Regulaminu.
  • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
  • Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
  • Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (towaru) będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  • Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta (stosownie do art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)
  • Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu, nie przysługuje Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem.

  § 7 Reklamacja

   • Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości produkty.
   • W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105 oraz z 2022 r. poz. 233
   • Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta jeżeli rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową.
   • Zgodność rzeczy sprzedanej (towaru) z umową występuje, w przypadku w którym zgodne z umową pozostają w szczególności jej:
    (1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
    (2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w momencie zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował;a także rzecz sprzedana (towar) aby była zgodna z umową, musi:

    (3) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
    (4) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo;
    (5) być dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
    (6) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

   • Reklamacja powinna zostać wysłana mailowo na adres: kontakt@agnieszkaboryna.pl albo adres prowadzonej działalności gospodarczej: 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. T.Bairda 38a lokal 36
   • Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego w załączniku do regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
   • W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania wzoru dostępnego w załączniku, reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją (Przykładowo: imię, nazwisko, dane kontaktowe, informacje dotyczące zawarcia umowy, daty, informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, wskazanie rodzaju wady i daty jej wystąpienia).
   • Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia niezgodności towaru z umową, Klient będący konsumentem, ma prawo żądać wpierw jego naprawy lub wymiany.
   • Sklep może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sklep może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sklepu, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
   • Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sklepu uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
   • Sklep dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sklep.
   • Sklep odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
   • Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sklep demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
   • Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
   • Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli sklep odmówił naprawy lub wymiany towaru zgodnie z ust. 6 albo niezgodnie z ust. 8-10, albo brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo, iż Sklep próbował doprowadzić towar do niezgodności z umową, albo brak towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 6-10 lub też Sklep oświadczy bądź z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
   • Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
   • Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
   • Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
   • Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
   • W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.
   • Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.
   • Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta
   • Jakiekolwiek postanowienie Regulaminu, nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumentów lub Przedsiębiorców-Konsumentów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności Ustawy o prawach konsumenta.
   • W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wzywa Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
   • Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Klienta lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika.
   • W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Klient zostanie powiadomiony o tym, czy Sprzedawca wyraża czy nie wyraża, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody Sprzedawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.
   • Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
   • Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługuje konsumentom, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

    § 8 Ochrona danych osobowych

     • Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w polityce prywatności, dostępnej pod adresem: https://agnieszkaboryna.pl/polityka-prywatnosci/, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

      § 9 Świadczenie usług drogą elektroniczną

       • Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu i usług świadczonych za jej pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne, tj:
        a) Posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych
        b) Posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet.
        c) Aktywne konto poczty elektronicznej lub aktywne konto w social mediach (np. Messenger na Facebooku).
       • W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
        a) w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail
        b) w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności pdf., docx., jpg.
       • Aby dokonać zakupu/uzyskać dostęp do zakupionych produktów konieczne jest posiadanie przez Klienta urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu.
       • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności grupy sprzedażowej umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.
       • Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach grupy sprzedażowej, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Sprzedawcą a Klientem.
       • Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

        § 10 Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji

         Konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta ma możliwość zwrócenia się do:

         • Stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
         • Wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
         • Powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
         • Skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr

          § 11 Postanowienia końcowe

           • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego pod adresem: https://agnieszkaboryna.pl/regulamin-sklepu-produkty-fizyczne/.
           • Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
           • Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów, przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności Regulaminu z powyższymi przepisami pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Sprzedawcę.
           • Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
           • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy. Zmiany regulaminu lub nowa treść regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu internetowego.
           • Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich.
           • Regulamin wchodzi w życie w dniu: 09.10.2023 r.

            ZAŁĄCZNIKI

            ZAŁĄCZNIK numer 1: WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGOściągnij jako PDF 

            ZAŁĄCZNIK numer 2: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ściągnij jako PDF 

            Poprzednie wersje regulaminów (PDF):

             • Regulamin obowiązujący od ____